Projektledare Alexander Wiberg

Växtplats för alla i Hamrångebygden

Livsmedelsstrategin i praktiken - modell för lokal livsmedelsproduktion och utveckling

Syftet med projektet är att stärka den lokala livsmedelsproduktionen.Målet med projektet är att ha skapat en odlingsanläggning i Hamrångebygden som bidrar till livsmedelsproduktion, sysselsättning, utbildning och nya samarbeten. Aktiviteterna i projektet består bland av:

  • Planera och projektleda för att anlägga odlingsplatsen
  • Identifiera och skapa samarbeten och koncept med relevanta aktörer
  • Förbered och testa folkhögskoleverksamhet
  • Etablera en social mötesplats med aktiviteter som engagerar olika målgrupper
  • Stärka livsmedelsproducenter genom nya samarbeten, fortbildning och identifiera nya möjligheter för produktion, förädling och försäljning av livsmedel.


"Växtplats för alla i Hamrångebygden/ Livsmedelsstrategin i praktiken-modell för lokal livsmedelsproduktion och utveckling". Finansieras av Leader Gästrikebygden.

Vår ambition är att skapa en plats för samverkan, gemenskap och ett centrum för såväl livsmedelsproduktion som utbildning.

Syftet är i första hand att öka den lokala livsmedelsproduktionen i Hamrånge och Gävle kommun. Syftet är också att skapa fler lokala

arbetstillfällen kopplat till livsmedelsproduktionen i sig, eller utbildningsinsatser i syfte att möjliggöra ytterligare livsmedelsproduktion genom nya eller

andra befintliga företag, kooperativ eller andra samanhang. Ett tredje syfte är att möjliggöra att ännu fler producenter kan sälja sina produkter till den offentliga marknaden.

Vi vill också öppna upp för att allmänheten ska få tillgång till platsen genom bla lekytor för barn, marknadsdagar, odligslotter och kurstillfällen.

Vi behöver även stärka samverkan med offentliga aktörer för att i framtiden möjliggöra upphandling produkterna, här ser vi också att projektet ska bidra till samverkan mellan olika livsmedelsproducenter för att stärka den totala ökningenav lokala livsmedel. Projektet ska kunna stå på egna ben. Vi ser också att detta med fördel kan bli en besöksdestination med caféverksamhet och andra besöksandledningar i framtiden.

Sammantaget så ser vi behovet av att öka möjligheterna att konkret producera mer lokal mat, som att skapa fler platser för rehabilitering och sysselsättning i vår bygd, liksom en formell utbildningsplats som kan vara en brygga mellan befintlig arbetskraft och behoven framåt kopplat till matproduktion.

På lång sikt hoppas vi att detta kan bidra till att individer i verksamheten kan starta egna hållbara företag kring livsmedelsproduktion, förädling eller besöksnäring i eller kring bygden.

Projektet startade 2021 och pågår till 31 Oktober 2024.

Gävle kommuns ytterområdessatsning: Under 2021 beviljades medel från Gävle kommuns ytterområdessatsning-dessa medel kommer användas till den fysiska platsens etablering. Tanken med platsen är att skapa förutsättningar för ekologisk odling -både för kommersiellt och privat bruk samtidigt öppna upp för allmänheten genom mötesplatser som lekplats för barn, visningsträdgård, vistelseytor och gångstråk medmera. Vi vill samverka med hela bygden för att skapa en plats där vi tillsammans genom mångfald och gemenskap skapar en hållbar framtid.

Vi har fått igenom strandskydd, bygglov samt avstyckning så nu äntligen under våren 2024 kommer vår första byggnad att färdigställas-Växtplats för Allas lilla faluröda lada-en tidigare manskapsbod som just nu är under renovering och kommer agera platsens servicehus med tillhörande WC och matsalsutrymme.

Om du vill se mer av de aktiviteter vi hittills har gjort i projektet och tänker göra under 2024 så följ oss på facebook- https://www.facebook.com/vaxtplatsforalla

Du kan också höra av dig direkt till oss via mail: vaxtplatshamrange@gmail.com

Projektledare Maria Torung Fagerlund

Maria heter jag som tillsammans med Hanna kommer att jobba med Växtplats för Alla denna säsong när Alexander ska njuta av föräldraledighet.

Planen i år är att det ska odlas på Åkern. Och vi önskar att många vill vara med. Vi tänker oss odlingslotter på en del av Åkern, och en del med kommersiell odling. Åkern ska kännas som en trevlig mötesplats både för dig som odlar här och dig som bara vill ta en promenad runt för att kika på hur det går för oss.

Tillagd i varukorgen